Crypteløid stake

Juno validator address:
junovaloper1m55p4c956dawa95uhzz027p4pwm3fedfkdtnyj
E-money validator address:
emoneyvaloper1m55p4c956dawa95uhzz027p4pwm3fedfhpz838
Comdex validator address:
comdexvaloper1q78ujdpkrk3453axkmxcvw7v3luxhvrj3d78nz
Bitsong validator address:
bitsongvaloper19mmq66klqpcqjztdaclaf5tvknn4mjkd9k9fup
Desmos validator address:
desmosvaloper1e4g9807ephy5t7zzt6vu0kw7tryqh9k3mreujc
IRISnet validator address:
iva1jlfgmu0n3z9qhch2sxk723et7edwr8cmunw8n9